Sprøyte for Royal linolje og jernvitrol

Sprøyte for Royal linolje og jernvitrol

kr 390,00Pris

Håndterer vann- og løsemiddelbasert maling på en utmerket måte, og kan også brukes til motorvask og mye annet. Med den trinnløse justeringen får du god kontroll over flyten. Munnstykke. Viskositetsmåler. Rensenål. Inkl. to ekstra ventiler.

 • Spesifikasjoner

  Garanti 12 måneder

  Vekt1,4 kg

  Lydtrykknivå (LpA)91 dB

  Vibrasjon ah12 m/s2

  Usikkerhet K (LpA)3 dB

  Luftforbrukk 0,3 l/min

  Spenning 230 V

  Effekt110 W

  Volum800 ml

  Usikkerhet K (LwA)3 dB

  Lydeffektnivå (LwA)102 dB

  Usikkerhet K (m/s2 )1,5 m/s2

  Målestandarder for støy og vibrasjoner EN 60745-1:2009

 • Bruksveiledning

   

  NORSK

  SIKKERHETSANVISNINGER

  Les bruksanvisningen nøye før bruk! Symboler

  Angir fare for dødsfall, personskade eller skade på eiendom hvis anvisningene ikke følges.

  Fare for elektrisk støt. Bruk beskyttelseshansker.

  Bruk støvfiltermaske hvis arbeidet genererer mye støv. Ikke arbeid med materialer som inneholder asbest.

  Bruk vernebriller.

  Generelle sikkerhetsanvisninger

  • ADVARSEL! Les alle advarsler, sikkerhetsanvisninger og andre anvisninger. Manglende overholdelse av alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade.

  • Ta vare på disse anvisningene og sikkerhetsanvisningene for fremtidig bruk.

  • Begrepet el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder for ditt strømtilkoblede (kabelutstyrte) eller

   batteridrevne (kabelløse) el-verktøy.

   Arbeidsområde

  • Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke rom øker faren for skader.

  • Ikke bruk apparatet i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller damp.

  • Hold barn og andre personer på trygg avstand når el-verktøy er i bruk. Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over utstyret.

   El-sikkerhet

  • El-verktøyets støpsel må passe til stikkontakten. Ikke foreta endringer av noe slag på støpselet. Ikke bruk adapter sammen med jordet el-verktøy. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker.

  • Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes.

  • Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i et el-verktøy, øker faren for el- ulykker.

  • Vær forsiktig med ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra el-verktøyet, og unngå å trekke i ledningen for å dra ut støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for el-ulykker.

  • Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Ledning beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker.

  • Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig miljø, skal du bruke jordfeilbeskyttet nettilkobling. Jordfeilbryter reduserer faren for el-ulykker.

   

   

  Personlig sikkerhet

  • Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy.

  • Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Ett

   øyeblikks manglende oppmerksomhet når du bruker el-verktøy, kan føre til alvorlig personskade.

  • Bruk verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av el-verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for

   personskade.

  • Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren er slått av før du setter i støpselet. Ulykkesfaren

   er stor hvis du bærer el-verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler verktøyet til strøm når

   strømbryteren er slått på.

  • Fjern skrunøkler og lignende før du starter el-verktøyet. Slike nøkler, eller annet utstyr/verktøy som

   sitter igjen på en roterende del på et el-verktøy, kan forårsake personskade.

  • Ikke strekk deg for mye. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. På den måten har du bedre kontroll

   over el-verktøyet hvis en uventet situasjon skulle oppstå.

  • Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna

   bevegelige deler. Løstsittende klær og smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

  • Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette tilkobles og benyttes på korrekt

   måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv.

   Bruk og vedlikehold av el-verktøy

  • Ikke overbelast el-verktøyet. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for.

  • Ikke bruk verktøyet hvis det ikke går an å slå det av og på med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres.

  • Trekk ut ledningen før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk el-verktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at el-verktøyet startes utilsiktet.

  • El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som er ukjent med el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøyet er farlig hvis det brukes av uerfarne personer.

  • Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler er korrekt justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy.

  • Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere.

  • Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å bruke el-verktøy til andre formål enn det det er beregnet for.

   Service

  • Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert servicepersonell som bruker originale reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand.

  Spesielle sikkerhetsanvisninger

  • Ikke rett munnstykket mot mennesker eller dyr, og ikke la sprøytetåken komme i kontakt med huden.

  • Vær oppmerksom på materialets flammepunkt. Verktøyet må ikke brukes til sprøyting av materialer som har lavere flammepunkt enn 32 °C.

  • Sørg for god ventilasjon når verktøyet er i bruk.

  • Skjermen på munnstykket skal alltid være montert under bruk.

  • Ta hensyn til forholdene på arbeidsstedet. Ikke bruk verktøyet i eksplosive miljøer, for eksempel i

   nærheten av brannfarlige væsker, gass eller støv.

  • Les og legg merke til all informasjon for beholderen til det materialet som skal sprøytes.

  • Ikke sprøyt materialer som du ikke kjenner egenskapene til.

  • Bruk vernebriller.

  • Bruk ansiktsmaske.

  • Bruk hørselsvern.

   

   

  • Vedlikehold verktøyet. Hold verktøyet, fargebeholderen og munnstykkene rene. Ikke rengjør malingssprøyten med midler som har et lavere flammepunkt enn 32 °C. Kontroller ledningen regelmessig. Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av en godkjent servicerepresentant eller en annen godkjent fagperson for å unngå fare.

  • Ikke sprøyt i nærheten av åpen ild eller andre antennelseskilder.

  • RØYKING FORBUDT.

  • Følg malingsprodusentens anvisninger for fortynning.

  • Koble støpselet fra stikkontakten før rengjøring og påfylling av malingsbeholderen.

  • Slå av verktøyet når det ikke er i bruk. Ikke la verktøyet arbeide med avstengt malingsstrøm over lang tid.

   VIKTIG!

   Slå umiddelbart av verktøyet og koble støpselet fra stikkontakten hvis noe av det følgende skulle inntreffe:

   • Ledningen eller støpselet er skadet.

   • Strømbryteren er defekt.

  • Verktøyet ryker eller lukter brent.TEKNISKE DATA

  Den angitte verdien for vibrasjon og støy, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy med hverandre og til en preliminær vurdering av eksponering. Maleverdiene er fastsatt i henhold til EN 50580:2012.

  ADVARSEL! Det faktiske vibrasjons- og støy nivået under bruk av verktøy kan skille seg fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes og materialet som prosessert . Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponering under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på tomgang, utover igangsettingstiden)

   BESKRIVELSE

  BRUK

  • Ikke bruk teksturmaling – fare for at munnstykket tettes igjen.

  • For å oppnå best mulig resultat, må du forberede overflaten og tynne ut malingen til egnet viskositet.

  • Overflaten som skal males, skal være fri for støv, skitt og fett. Dekk til flater som ikke skal males.

   Rør rundt i det materialet som skal sprøytes, og kontroller at det er fritt for klumper og partikler.

  • Kontroller alltid produsentens anbefalinger for det materialet som skal sprøytes.

   Tynner

   OBS! Koble alltid støpselet fra stikkontakten før påfylling av malingsbeholderen.
   Følg produsentens anvisninger for fortynning av det materialet som skal sprøytes. Kontroller malingens viskositet ved å fylle viskositetsbegeret til kanten med maling. Kontroller hvor lang tid det tar for malingen å renne tilbake i boksen. I tabellen nedenfor angis anbefalte tider for ulike materialer.

  Hvis det tar lengre tid før viskositetsbegeret tømmes, må malingen fortynnes ytterligere. Rør inn en liten mengde egnet løsemiddel og kontroller igjen med viskositetsbegeret. Enkelte sprøytbare materialer inneholder partikler eller klumper. Slike materialer må siles før de fylles i malingsbeholderen.

   

  Motordeksel

  Bryter for malingsstrøm

  Strømbryter

  Håndtak

  Malingsbeholder

  Munnstykke

  Viskositetsbeger

   

  Sprøyting

  Fyll beholderen med riktig fortynnet og silt maling.

  Sett i ledningen.

  Rett malingssprøyten mot et materiale det

  ikke er så farlig med, og trykk inn

  strømbryteren til det kommer ut maling.

  Juster malingsmengden med bryteren. Drei bryteren medurs for å redusere mengden og moturs for å øke mengden. Sprøytemønsteret endres når malingsmengden endres. Malingen skal

  fordeles jevnt ved sprøyting.

  Sprøyteteknikk

  Hold alltid malingssprøyten horisontalt og rettet direkte mot den flaten som skal sprøytes. Hold munnstykket 25-30 cm fra flaten og sprøyt med jevne bevegelser frem og tilbake eller opp og ned. Ikke rett sprøyten skrått mot flaten, da dette kan føre til at malingen renner. Beveg sprøyten mykt og jevnt. Store flater sprøytes med kryssmønster.

    

  • Beveg verktøyet med jevn hastighet. Raske bevegelser gir et tynt malingslag, langsomme bevegelser gir et tykt malingslag. Påfør ett lag av gangen.

  • La malingen tørke i henhold til produsentens anvisninger før du påfører neste lag.

  • Bruk liten malingsmengde ved sprøyting av små flater for å redusere malingsforbruket og unngå oversprøyting. Unngå om mulig å slå på og av verktøyet med munnstykket rettet mot den flaten som skal sprøytes, for å unngå at det påføres for mye eller for lite maling.

  • Malingssprøyten må ikke helles mer en 45°.

   Slå alltid av verktøyet og trekk ut støpselet før du utfører arbeid på verktøyet. Verktøyet er konstruert for å fungere lenge med minimalt vedlikehold. Riktig stell og regelmessig rengjøring er en forutsetning for at verktøyet skal fungere tilfredsstillende.

   OBS! Koble støpselet fra stikkontakten før rengjøring av verktøy eller malingsbeholder.
   Malingssprøyten må rengjøres grundig etter hver gangs bruk, hvis ikke er det fare for at den blir ødelagt. Skader som skyldes manglende rengjøring omfattes ikke av garantien.
   Gjør følgende etter hver bruk:
   1. Tøm malingsbeholderen.
   2. Rengjør beholderen grundig med samme løsemiddel som ble brukt til fortynning.
   3. Hell litt løsemiddel i beholderen og sprøyt til det kommer rent løsemiddel ut av munnstykket.
   4. Rengjør innsugsrøret og filteret grundig med løsemiddel.
   5. Rengjør skjermen på munnstykket og munnstykket for smuss og malingsrester.
   6. Snu verktøyet opp-ned og drypp litt tyntflytende olje i åpningene (F) for å smøre stempelet og

   sylinderen.

   Verktøyet kan tas fra hverandre for rengjøring på innsiden. Følg anvisningene nedenfor:
   1. Koble støpselet fra stikkontakten.
   2. Demonter malingsbeholderen, innsugsrøret og filteret. 3. Demonter pumpeenheten.

   4. Demonter munnstykket (H), skjermen på munnstykket (I), ventilen (J), stempelet (K) og fjæren (L). 5. Rengjør sylinderen (M) og andre deler grundig med løsemiddel.
   6. Påfør noen dråper med tyntflytende olje på stempelet, fjæren og sylinderen.
   7. Sett verktøyet sammen igjen.

  VEDLIKEHOLD

   

  FEILSØKING

  Problem

  Årsak

  Tiltak

  Motoren går, men det kommer ikke maling ut, eller malingen sprøytes uregelmessig.

  • Virvelmekanismen er slitt.

  • Innsugsrøret er feil plassert.

  • Innsugsrøret er tett.

  • Munnstykket er tett.

  • Filteret er tett.

  • Bryteren for innstilling av

   malingsmengde er feil innstilt.

  • Bytt ut virvelmekanismen.

  • Juster innsugsrøret.

  • Rengjør med løsemiddel.

  • Rengjør munnstykket.

  • Rengjør med løsemiddel.

  • Juster.

  Malingen finfordeles ikke korrekt.

  • Bryteren for innstilling av malingsmengde er feil innstilt.

  • Malingen er for tykk.

  • Juster.

  • Kontroller og juster malingens

   viskositet.

  For tykt malingslag.

  Stempelet sitter fast på grunn av manglende rengjøring eller smøring.

  Ta fra hverandre verktøyet og rengjør det med løsemiddel.

  Bryteren for innstilling av malingsmengde er feil innstilt.

  Reduser malingsmengden ved å vri den medurs.. Det er bedre å påføre to tynne lag enn ett tykt.

  For lav viskositet.

  Kontroller viskositeten.

  Kraftig motorlyd.

  Stempelet sitter fast på grunn av manglende rengjøring eller smøring.

  Ta fra hverandre verktøyet og rengjør det med løsemiddel.

  Det kommer ikke maling ut, motoren går ikke.

  Ingen strømforsyning.

  Kontroller strømforsyningen.

  Verktøyet avgir unormale lyder.

  • Bryteren for innstilling av malingsmengde er feil innstilt.

  • Verktøyet suger inn luft på grunn av for lavt malingsnivå i beholderen.

  • Juster.

  • Fyll på mer maling.

  Malingen er for tykk eller suges ikke inn i innsugsrøret.

  Kontroller og juster innsugsrør og viskositet.

  Malingslaget blir ujevnt, eller det dannes for mye malingståke.

  • Det brukes feil løsemiddel.

  • Malingssprøyten holdes for langt

   unna den flaten som skal males.

  • Malingen er for tykk.

  • Bruk riktig løsemiddel.

  • Hold malingssprøyten nærmere den flaten som skal

   males.

  • Tynn ut malingen.

© 2018 by UNIK Wall Gabion. Proudly created with Jan R Wetting

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grå Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle